Akai Katana Akai Katana

forum ranking

Alec
Ajouter une photo
Ajouter un INP

Progression

X360 Zetsu / Climax (Xbox 360) ARCADE/360

Date Stage Score Gap Comment
04/12/2013 6 117.953.420 Kinsenka