Trouble Witches Neo / Trouble Witches Origin Trouble Witches Neo / Trouble Witches Origin

forum ranking

banjo
Ajouter une photo
Ajouter un INP

Progression

X360 Arrange 360 HEART POUNDING / DOKI DOKI

Date Stage Score Gap Comment
20/12/2013 3 1.546.310 sakurako
21/12/2013 5 14.804.420 +857% pril