Akai Katana Akai Katana

forum ranking

raisonnable
Ajouter une photo
Ajouter un INP

Progression

PCB Arcade PCB ARCADE/360

Date Stage Score Gap Comment
23/01/2015 4 45.921.052
24/01/2015 4 BOSS 55.480.350 +21%
25/01/2015 5 BOSS 86.443.908 +56%
25/01/2015 5 100.696.383 +16%
27/01/2015 5 BOSS 115.166.028 +14%
28/01/2015 5 BOSS 124.124.444 +8%
30/01/2015 ALL 151.186.719 +22%
01/02/2015 ALL 157.448.335 +4%
05/02/2015 ALL 197.663.664 +26%
05/02/2015 6 BOSS 208.948.230 +6%
07/02/2015 ALL 230.626.887 +10%
08/02/2015 ALL 258.240.690 +12%
11/02/2015 ALL 261.117.628 +1%
14/02/2015 ALL 286.564.825 +10%
18/02/2015 ALL 296.261.500 +3%
19/02/2015 ALL 302.702.553 +2%
20/02/2015 ALL 312.063.170 +3%
23/02/2015 ALL 322.293.170 +3%
25/02/2015 ALL 325.497.770 +1%