Trouble Witches Neo / Trouble Witches Origin Trouble Witches Neo / Trouble Witches Origin

forum ranking

PC X360


Origin HEART POUNDING / DOKI DOKI

Rank Player Score Stage Comment
1st khaaos 72.505.630 7 BOSS (TLB) Kozakura
2nd Shmuposaurus Rex 72.124.118 ALL 1CC Kozakura

Arrange 360 NO PROBLEM / RAKU RAKU

Rank Player Score Stage Comment
1st banjo 29.652.050 ALL 1CC conan

Arrange 360 HEART POUNDING / DOKI DOKI

Rank Player Score Stage Comment
1st Merka 56.452.800 6 Luca
2nd Guigui 54.787.500 ALL 1CC Luca
3rd Shmuposaurus Rex 46.915.700 ALL 1CC Luca
4th Lone Rider 40.708.850 6 BOSS Luca
5th Chô Aniki 31.314.950 5 Louis
6th xxryuxx 26.570.170 5 Sakurako
7th Doudinou 23.339.010 5 Sakurako
8th Colas 20.000.330 4 BOSS Sakurako
9th banjo 14.804.420 5 pril
10th KerOzeN 10.497.350 3 BOSS Sakurako
11th Shadow gallery 7.328.140 4 Valorie

Arrange 360 HIGH ANXIETY / HARA HARA

Rank Player Score Stage Comment
1st banjo 10.470.230 4 BOSS pril

Arrange 360 MIND BLOWING / GERO GERO

Rank Player Score Stage Comment
1st banjo 10.550.650 2 BOSS pril

Challenge 3mn Défaut

Rank Player Score Stage Comment
1st Merka 87.076.010 Symphony
2nd Chô Aniki 65.373.540 Symphony
3rd banjo 49.746.420 1 valorie
4th Lone Rider 49.586.400 Prill
5th Shadow gallery 29.891.340 Prill

Challenge 5mn Défaut

Rank Player Score Stage Comment
1st Merka 173.699.710 Louie
2nd Chô Aniki 118.286.910 Symphony
3rd Lone Rider 112.344.520 Prill
4th banjo 104.911.940 1 valorie
5th Shadow gallery 75.944.250 Prill

Boss Mode Défaut

Rank Player Score Stage Comment
1st Chô Aniki 31.850.990 Louie
2nd banjo 24.690.260 1 aqua
3rd Merka 10.679.380 Symphony

1CC !

banjo Arrange 360 NO PROBLEM / RAKU RAKU X360 29.652.050
Guigui Arrange 360 HEART POUNDING / DOKI DOKI X360 54.787.500
Shmuposaurus Rex Arrange 360 HEART POUNDING / DOKI DOKI X360 46.915.700
Shmuposaurus Rex Origin HEART POUNDING / DOKI DOKI PC 72.124.118