Akai Katana Akai Katana

forum ranking

anzymus
Ajouter une photo
Ajouter un INP

Progression

X360 Arcade / Origin (Xbox 360) NOVICE

Date Stage Score Gap Comment
19/12/2013 3 19.790.994 Type 2
30/07/2020 5 35.130.488 +78%